ชื่อ - นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
เลขบัตรประชาชน(13 ตัวติดกัน)
ที่อยู่ของท่าน
Id line (ถ้ามี)
เบอร์โทรที่ติดต่อได้